fbpx

Nyheder

 • 5. maj 2020
  Corona-krisen har medført stigende likviditetsproblemer hos rigtig mange virksomheder. Derfor kan det for en række virksomheder være vanskeligt at betale sine leverandører for leverede varer og tjenesteydelser. Her er det væsentlig, at den tabslidende leverandør så vidt muligt opnår fradrag for moms af tab på sine debitorer. Manglende betalingsevne hos en kunde er dog ikke i sig selv nok til, at der kan opnås momsfradrag.
 • 27. marts 2020
 • 6. marts 2020
 • 30. januar 2020
  Folketinget har vedtaget et ændret beskatningsgrundlag for visse biler.
 • 30. januar 2020
  Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet, hvorefter investering i solcelleanlæg er at betragte som passiv kapitalanbringelse i relation til pengetankreglen.
 • 30. januar 2020
  Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det sker den 31. januar 2020.
 • 10. december 2019
  For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2019 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2019 også ske i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.
 • 23. november 2019
  Siden 2016 har bo- og gaveafgiftssatsen været mindre end den normale sats på 15 % ved overdragelse til børn m.fl. I 2019 udgør satsen 5 %. Sådan er det fra og med 2020 formentlig ikke længere.
 • 23. november 2019
  Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der alligevel ikke skal være skattefrihed for fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet fra og med 2020. Forslaget betyder, at de i 2019 gældende regler om, hvornår der skal ske beskatning af fri telefon og internet videreføres.
 • 18. november 2019
  Fra den 1. januar 2020 sker der flere ændringer af momsreglerne ved EU-varehandel. Det bliver nemmere at etablere konsignationslagre (call off stocks) i Danmark, reglerne for moms ved kædehandel præciseres, og kravene til dokumentation og indberetning af købers momsnummer ved momsfrit EU-salg skærpes.
 • 9. august 2019
  Skatterådet har truffet en afgørelse om, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør.
 • 7. august 2019
  Østre Landsret har afsagt en dom om, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen” i relation til beskatningsgrundlaget for en bil, der ved anskaffelsen var mindre end tre år gammel. Forskellen mellem det påståede beskatningsgrundlag og det beløb, som Skattestyrelsen havde fastsat, var cirka 400.000 kr.
 • 7. august 2019
  Byretten i Århus har afsagt en dom, hvorefter en hovedaktionær undgik beskatning af bil, der var vinteropbevaret og stilstandsforsikret.
 • 25. juni 2019
  Det er ved at være sidste frist for udarbejdelse af årsrapport og indberetning af selvangivelse for 2018.
 • 9. maj 2019
  Hent gratis vores plancher fra vores møde d. 9. maj 2019
 • 1. maj 2019
  Skatteministeriet har indgået en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner, der udbetales fra Danmark til personer, der er bosat eller bosætter sig i Frankrig. Aftalen betyder, at en person ikke længere skal udsættes for dobbeltbeskatning af sine danske pensionsudbetalinger.
 • 24. april 2019
  Bliv klog på hvilke ændringer den nye ferielov medfører og hvad den har af betydning for din virksomhed.
 • 12. april 2019
  Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvis at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, når en del af salgssummen berigtiges med et sælgerpantebrev. Reglerne gælder for afståelser, der sker fra og med den 1. januar 2020.
 • 10. april 2019
  Folketinget har vedtaget en øvre grænse for, hvor mange dage man må udleje sin helårsbolig, når der er tale om lejlighedsvis udlejning af en bolig, som man også selv bruger.
 • 3. april 2019
  Folketinget har vedtaget, at personer, der bliver på arbejdsmarkedet, efter de har nået folkepensionsalderen, under visse betingelser kan få en skattefri præmie af staten på 30.000 kr.
 • 14. marts 2019
 • 8. marts 2019
  Østre Landsret har afsagt domme om arbejdsudleje kontra entreprisekontrakter. Arbejdsudleje er et lidt misvisende udtryk. Arbejdsindleje er måske mere betegnende, da det skattemæssigt betyder, at en dansk virksomhed henter udenlandsk arbejdskraft til at udføre arbejde i Danmark.
 • 5. februar 2019
  Skattestyrelsen har i efteråret 2018, på baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen, udsendt et styresignal om, at salg af elevproducerede varer og ydelser på produktionsskoler mv. på visse betingelser kan anses for leveret i nær tilknytning til den momsfritagne undervisning, og dermed i lighed med undervisningen være fritaget for moms.
 • 5. februar 2019
  Den altovervejende hovedregel er, at midler i virksomhedsordningen ikke må anvendes til investering i aktier. Det er imidlertid muligt i stedet at indskyde på en særlig pensionsopsparing for virksomhedens midler og anvende disse midler til investering i aktier.
 • 5. februar 2019
  Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forbedrer reglerne for befordringsfradrag for personer bosat på ikke-brofaste øer samt fradrag for logi i forbindelse med arbejde, når det er nødvendigt at overnatte uden for bopælen.
 • 23. januar 2019
  Virksomhedsejere, der driver virksomhed i personligt regi og som anvender virksomhedsordningen, kommer fra tid til anden ud for, at der er ledig kapital. En indlånskonto i banken er med dagens renteniveau næppe så interessant. Derfor fristes virksomhedsejeren til at placere den ledige kapital på anden vis, men det kan have alvorlige skattemæssige konsekvenser. Hvis der investeres i ikke tilladte aktiver, anses investeringen for en hævning med deraf følgende beskatning af opsparet overskud.
 • 9. januar 2019
  Moms og afgifter er et kompliceret område for mange virksomheder. Vi oplever ofte, at virksomhederne ikke har tilstrækkeligt kendskab til reglerne og dermed snyder sig selv eller SKAT.
 • 29. december 2018
  Endelig fik Folketinget vedtaget de længe ventede regler om forhøjelse af skattefrit bundfradrag ved udlejning af sommerhus. Endvidere er reglerne om værelsesudlejning mv. ændret, og der er indført en skematisk model for opgørelse af det skattepligtige resultat ved udlejning af bil og båd mv.
 • 13. november 2018
  For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2018 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2018 også ske i perioden 1. januar 2019 – 1. juli 2019. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.
 • 11. november 2018
  Landsskatteretten har godkendt, at en nykøbt ejendom kunne overdrages til børn og børnebørn til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Overdragelsen udløste et tab på knap 30 mio. kr.
 • 13. august 2018
  Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i slutningen af 2017 en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer, herunder en mulighed for personer til at oprette en særlig aktiesparekonto. Der er udarbejdet et lovforslag, som skal fremsættes i Folketinget til efteråret. Reglerne skal have virkning fra og med den 1. januar 2019.
 • 13. august 2018
  En nylig afsagt byretsdom tager stilling til, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen”, som er den værdi, der udgør beskatningsgrundlaget, når bilen ved købet maksimalt er tre år gammel.
 • 13. august 2018
  Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der forbedrer reglerne for sommerhusudlejning, korttidsudlejning af helårsbolig osv., forudsat at indtægterne automatisk indberettes til Skattestyrelsen. De foreslåede regler gælder fra og med den 1. januar 2018. Krav om indberetning er i perioden 2018-2020 kun gældende for sommerhuse.
 • 18. juni 2018
  I maj måned 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om mere attraktive skattevilkår for deleøkonomi. Det betyder, at Folketinget skal vedtage nogle lovændringer. Skatteministeriet har oplyst, at disse lovændringer først vil ske til efteråret. Men der er tale om regler, der er aftalt at skulle gælde fra og med den 1. januar 2018.
 • 3. maj 2018
  Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der betyder lidt skattelettelser til folk på arbejdsmarkedet og et ekstrafradrag på årsopgørelsen for personer, der indbetaler på en ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger.
 • 2. maj 2018
  En specialindrettet bil er et begreb, som kendes både på moms- og skatteområdet. Sådanne biler er ikke et alternativ til en privat bil, fordi der i realiteten er tale om et rullende værksted. Højesteret har for ganske nylig afsagt en dom, hvor der indgående foretages en vurdering af, hvorvidt der var tale om en specialindretning, der gjorde bilen uegnet til privat anvendelse.
 • 27. april 2018
  Folketinget har vedtaget en række lovændringer på skatteområdet. Det drejer sig blandt andet om afskaffelse af udligningsskat på pensionsudbetalinger, ingen beskatning af fri telefon og øget mulighed for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier.
 • 26. marts 2018
  Ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse sker der som udgangspunkt overdragelse af varer, driftsmidler, fast ejendom mv. fra et selskab til et andet. Dette medfører, at såfremt der er tale om overdragelse af momspligtige varer, driftsmidler, fast ejendom mv., skal der afregnes moms i forbindelse med transaktionen, medmindre der efter en konkret vurdering i stedet er tale om en virksomhedsoverdragelse.
 • 26. marts 2018
  Flere og flere selvstændige erhvervsdrivende er begyndt at drive virksomhed inden for områder som coaching, terapi, supervision mv. Mange af disse erhvervsdrivende er af den klare opfattelse, at de ikke er momspligtige og derfor ikke skal afregne moms af deres indtægter. Kriterierne for momsfritagelse af coaching, terapi, supervision mv. er imidlertid ret snævre, hvilket reelt medfører momspligt for mange af disse erhvervsdrivende.
 • 10. marts 2018
  Skatteministeren har fremsat lovforslag, der ændrer nogle skatteregler, som er relevante for mange danskere – mere eller mindre!
 • 10. marts 2018
  Som udgangspunkt opstår der ikke momspligt ved enkeltstående salg af fast ejendom. Dette gælder imidlertid ikke ved salg af fast ejendom, hvor sælgeren har drevet momspligtig virksomhed på ejendommen. Her opstår der momspligt ved salg af ejendommen, når der er tale om en byggegrund eller en ny bygning, uanset den momspligtige virksomheds omfang.
 • 21. december 2017
  Folketinget har vedtaget nye regler for indbetaling på aldersopsparing. 2017 er sidste år, hvor der kan foretages en indbetaling på 29.600 kr. Fra og med 2018 er den maksimale indbetaling for de fleste væsentlig mindre.
 • 24. november 2017
  Højesteret har afsagt dom i de såkaldte banksager. Dommen var, at løn til egne medarbejdere i forbindelse med udvidelse af virksomhed ikke er en skattemæssigt fradragsberettiget udgift. Skatteministeren har derfor fremsat lovforslag, der udvider adgangen til fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter og bestyrelseshonorarer.
 • 24. november 2017
  Skatteministeren har fremsat lovforslag om forhøjelse af bruttoskatten fra 26 % til 27 %, men til gengæld kan bruttobeskatning for forskere m.fl. anvendes i 84 måneder i stedet for de nuværende 60 måneder.
 • 24. november 2017
  For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2017 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2017 også ske i perioden 1. januar 2018 – 1. juli 2018. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.
 • 14. november 2017
  Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der også betyder ændringer på skatteområdet. De konkrete lovforslag for de aftalte ændringer er ikke fremsat i Folketinget endnu.
 • 5. september 2017
  Regeringen har slut august 2017 fremlagt et ”Erhvervs- og iværksætterudspil”. Dette udspil indeholder en række forslag, der vil medføre ændret skattelovgivning, hvis forslagene bliver en realitet!
 • 5. september 2017
  Regeringen har slut august 2017 offentliggjort sit skatteudspil. Skatteudspillet er en del af finanslovsforhandlingerne, så vi må spændt afvente resultatet!
 • 5. september 2017
  Splitleasing er for nogle lønmodtagere et skattemæssigt fordelagtigt alternativ til beskatning af fri bil. I praksis stilles der en række formalitetskrav, der skal være opfyldt, for at en splitleasingordning skattemæssigt kan godkendes. Er disse formalitetskrav ikke opfyldt, kan slutresultatet blive, at medarbejderen mod forventning alligevel beskattes af fri bil, dog reduceret med en egenbetaling. Dette har en hovedanpartshaver måttet sande!
 • 7. juni 2017
  Folketinget har afholdt afslutningsdebatten for indeværende folketingsår og er derfor gået ind i den mødefri periode. Det betyder også, at nogle skattelovforslag blev vedtaget primo juni, nemlig nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder, hvorvidt deltagelse i transparente selskaber er erhvervsmæssig virksomhed og kildeartsbegrænsning af underskud i 10-mandsprojekter.
 • 16. maj 2017
  Skatteministeren fremsatte i marts 2017 et lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 gav flypendlere inden for EU/EØS en valgfrihed for opgørelsen af befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. Lovforslaget er taget af bordet.
 • 27. april 2017
  Er man medejer af en virksomhed, der drives i et K/S, P/S eller I/S, er man pr. automatik selvstændigt erhvervsdrivende og kan som hovedregel anvende virksomhedsordningen og de deraf flydende skattemæssige fordele. Folketinget har fremsat et lovforslag, der vil betyde, at man fremover kan anses som lønmodtager, selv om man er medejer i sådanne transparente selskaber.
 • 3. april 2017
  Skatteministeren har fremsat lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 giver flypendlere inden for EU/EØS mulighed for at beregne deres befordringsfradrag efter de almindelige regler, dog til nedsat kilometertakst for daglig befordring ud over 400 kilometer.
 • 3. april 2017
  Skatteministeren har fremsat lovforslag om lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder. Afgiften nedsættes successivt fra 15 % til 5 % i perioden 2016-2020 og gælder for gaveoverdragelser, der er sket den 1. januar 2016 eller senere, og ved arveladers død den 1. januar 2016 eller senere.
 • 21. marts 2017
  Østre Landsret har ændret en landsskatteretsafgørelse om, hvorvidt en hovedanpartshaver skulle rådighedsbeskattes af et ”personalesommerhus”. Østre Landsret fandt, at hovedanpartshaveren skulle rådighedsbeskattes, da personalet ikke havde ønsket at benytte sommerhuset i ”tilstrækkeligt” omfang.
 • 20. februar 2017
  SKAT har fokus på den momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag – også kaldet tilgift. Den momsmæssige udfordring ved en tilgift opstår, når tilgiften har karakter af en gave, da der ikke er momsfradrag på indkøb af varer og ydelser, som gives bort i form af gaver.
 • 20. februar 2017
  En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, når de kører erhvervsmæssigt i egen bil. Kørselsgodtgørelsen skal være en ekstraudgift for arbejdsgiveren, eller sagt på en anden måde medarbejderen må ikke på nogen måde have ydet kompensation til arbejdsgiveren mod til gengæld at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.
 • 16. januar 2017
  Gulpladebiler, der er specialindrettede til brug for arbejdet, er ikke omfattet af reglerne om beskatning af fri bil. Men det kan være svært at overbevise SKAT om, at en gulpladebil af luksusudgaven er specialindrettet.
 • 12. januar 2017
  Skatteministeren har fremsat lovforslag, der med øjeblikkelig virkning har afskaffet muligheden for at få fradrag i anden indkomst for underskud ved investering i visse K/S-projekter.
 • 21. november 2016
  Kan arbejdsgiveren skattefrit dække medarbejderens parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, når medarbejderen samtidig modtager skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil? Svaret er ja.
 • 4. november 2016
  Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger: • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2017, skal der ikke betales renter eller procenttillæg • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2017, skal der betales en dag til dag-rente • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2017, skal der betales et procenttillæg.
 • 31. oktober 2016
  Folketingets arbejde i det nye folketingsår er gået i gang. Der kæmpes på den ene og anden front. Alligevel har skatteministeren nået at fremsætte fire lovforslag. Det ene omhandler en værnsregel i forbindelse med skattefri spaltning af selskaber samt en justering af sambeskatningsreglerne i forbindelse med et selskabs konkurs. Det andet lovforslag giver pensionister, der er bosat i udlandet, samme adgang til indefrysning af ejendomsskatter i helårs- og fritidshuse mv., som personer, der er bosat i Danmark. De to andre lovforslag omtales nedenfor.
 • 24. maj 2016
  Salg af byggegrunde og nye bygninger er momspligtigt, mens salg af grunde med ”gamle” bygninger er fritaget for moms. Såfremt et salg af en grund med en ”gammel” bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, er salget dog ifølge SKAT og Skatterådets hidtidige praksis blevet anset for et momspligtigt salg af en byggegrund. Landsskatteretten har imidlertid underkendt SKAT og Skatterådets praksis, men Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.
 • 24. maj 2016
  Der skal som udgangspunkt altid betales dansk registreringsafgift, når en i Danmark bosiddende person anvender en bil i Danmark. Der skal dog ikke betales dansk registreringsafgift af en udenlandsk registreret firmabil, der anvendes af en herboende selvstændigt erhvervsdrivende, som er etableret eller udfører tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, og anvender bilen til brug for udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i et andet EU/EØS-land. Der er dog knyttet visse betingelser til afgiftsfritagelsen.
 • 19. maj 2016
  Folketinget har vedtaget nye skatteregler for medarbejderaktier. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes som aktieindkomst. Reglerne kan anvendes fra og med den 1. juli 2016.
 • 14. april 2016
  3. maj 2012 blev Cimber Sterling erklæret konkurs. Nogle havde tegnet en konkursforsikring og fik forudbetalte billetter refunderet via denne forsikring. Andre havde ikke nogen forsikring, men Skatteministeriet meldte ud, at der var tale om en pengefordring, hvilket betød, at privatpersoner kunne fratrække tabet på selvangivelsen. Sådan er det ikke længere!
 • 5. april 2016
  Regeringen, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt de konservative indgik i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2016 en aftale om at genindføre skattefrihed for individuelle medarbejderaktieordninger. Lovforslag herom er nu fremsat i Folketinget. Reglerne skal gælde fra og med den 1. juli 2016.
 • 2. marts 2016
  Folketinget har i februar 2016 vedtaget regler om Grøn BoligJobordning, der skal gælde i 2016 og 2017. Serviceydelser, der giver ret til fradrag, er de samme som hidtil, medens de ydelser, der berettiger til håndværkerfradrag, er ændret.
 • 2. marts 2016
  Mandag den 14. marts 2016 kan hovedparten af de danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2015 på www.skat.dk/TastSelv Borger.
 • 26. januar 2016
  Udlejning af en andelsbolig blev af Landsskatteretten ikke godkendt som erhvervsmæssig virksomhed. Konsekvensen heraf var, at virksomhedsordningen ikke kunne anvendes og underskud ej kunne fratrækkes.
 • 8. januar 2016
  For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2015 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente, kan betaling af restskat for 2015 også ske i perioden 1. januar 2016 – 1. juli 2016. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.
 • 8. januar 2016
  Skatterådet har truffet en opsigtsvækkende afgørelse om de skattemæssige konsekvenser, når aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld.
 • 23. april 2015
  Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændret beregning af rentesatserne for selskabsskat og justeringer vedrørende Skattekontoen.
 • 17. april 2015
  Byretten i Hjørring har afsagt en dom om beskatning af en hovedaktionær, der via et fransk selskab ejede to små lejligheder i Frankrig. Hovedaktionæren skulle beskattes efter sommerhusreglen, og SKAT kunne ændre hans indkomst 5 år tilbage.
 • 5. marts 2015
  Mandag den 9. marts 2015 kan cirka 4,4 mio. danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2014 på www.skat.dk/TastSelv Borger.
 • 3. marts 2015
  Byretten i Odense har afsagt en dom om beskatning af firmabiler for en hovedanpartshaver. Dommens resultat blev, at hovedanpartshaveren blev beskattet af op til tre biler på samme tid.
 • 2. februar 2015
  Som følge af interessefællesskabet mellem hovedanpartshavere/hovedaktionærer og selskabet stiller domstolene strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om kørselsgodtgørelse opfylder betingelserne for skattefrihed.
 • 23. januar 2015
  Visse fradrag er ikke med på årsopgørelsen, og de skal derfor indtastes via TastSelv på www.skat.dk.
 • 8. januar 2015
  Fra og med den 1. januar 2015 er en række moms- og afgiftsregler blevet ændret.
 • 8. december 2014
  For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2014 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente, kan betaling af restskat for 2014 også ske i perioden 1. januar 2015 - 1. juli 2015. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.
 • 1. december 2014
  SKAT har ændret praksis for opgørelse af momsbeløbet i de tilfælde, hvor en virksomhed fejlagtigt har undladt at fakturere og opkræve moms, og derfor er blevet efteropkrævet moms af SKAT. Momsbeløbet skal i disse tilfælde som udgangspunkt opgøres som 20 % af det fakturerede beløb, og ikke som hidtil antaget med 25 %.
 • 14. november 2014
  Skatteministeren har fremsat lovforslag, der forlænger fristen med reduceret afgift på kapitalpension, og foreslår endvidere reduceret afgift på opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • 30. oktober 2014
  Skattefrie julegaver er at foretrække. Praksis er uændret i forhold til sidste år, men vi repeterer alligevel, så arbejdsgiveren får valgt den skattefrie julegave til medarbejderne.
 • 30. oktober 2014
  Endnu en afgørelse om parcelhusreglen, men denne gang blev udfaldet, at en fortjeneste ved salg var skattefri.
 • 21. oktober 2014
  Anden rate af acontoskatten skal betales senest den 20. november 2014. Indbetaling skal ske på selskabets skattekonto.
 • 7. oktober 2014
  Den ene idrætsudøver lod den bedre halvdel blive hjemme, medens den anden medbragte kæresten til Danmark. Den sædvanlige bopæl var efter byrettens opfattelse i udlandet for ”alenepigen”, mens lejligheden i Danmark måtte anses for den sædvanlige bopæl for kæresteparret.
 • 11. september 2014
  Kort tid inden Folketinget gik på sommerferie, fremsatte den daværende Skatteminister et lovforslag, der ”forbyder” opsparing af årets resultat i virksomhedsordningen, når indskudskontoen er negativ, eller virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for privat gæld. Lovforslaget er nu vedtaget, og der er kun sket små ændringer undervejs.
 • 1. september 2014
  Skatterådet har offentliggjort et bindende svar, der omhandler en nedsparingskredit og muligheden for løbende rentefradrag.
 • 24. juni 2014
  Der kan forventes lempelser i det fremsatte lovforslag om ”misbrug” af virksomhedsordningen.
 • 12. juni 2014
  Folketinget har i dag stoppet muligheden for at stille sikkerhed for privat gæld i aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, ligesom det ikke længere er muligt at spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ.
 • 28. maj 2014
  Folketinget har vedtaget at pålægge virksomheder og personer nye krav om indberetning.
 • 28. maj 2014
  Østre Landsret har fastslået, at en hovedanpartshaver ved køb af en bil fra eget selskab skulle betale en højere værdi end den, der kunne opnås ved salg i ren handel til en bilforhandler.
 • 15. maj 2014
  I sidste uge skrev vi her på hjemmesiden, at en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven var skattefri for medarbejderen, og arbejdsgiveren ikke havde fradrag for den betalte erstatning. Nu er praksis den ”modsatte”.